SQL SELECT

0 0 0

SQL SELECT

SQL SELECT เป็นชุดคำสั่งของฐานข้อมูลที่ใช้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแสดง

 

ตัวอย่าง คำสั่ง SELECT:
                         SELECT column_name, column_name, ... 
                         FROM table_name;

                         หรือ
                         
                         FROM table_name;
                        

Learn sql

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!