ภาษา SQL

0 0 0

SQL

SQL (structured query language) คือภาษาที่ใช้สำหรับจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด กล่าวคือ สามารถใช้คำสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ เช่น MySQL, SQL Server, Access, Oracle, Sybase, DB2 และระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ

 

ตัวอย่าง SQL :
   
SELECT * FROM tbName WHERE 1 ORDERY BY date DESC
    

Learn sql

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!