ภาษา jQuery

0 0 0

jQuery

jQuery คือ JavaScript Library ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในการเขียน JavaScript ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสั้นลง ซึ่ง jQuery ได้รวม Object และ Function ต่างๆ ไว้ในรูปแบบ Library

Feature ของ jQuery

- HTML
- HTML event methods
- CSS manipulation
- Effects and animations
- Ajax
- Utilities

 

ตัวอย่าง jQuery :

   
$("#some-input").markdown({autofocus:false,savable:false})
$('#some-input').val('this value');
    

Learn jQuery

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!