ภาษา HTML คืออะไร

0 0 0

มีอะไรใหม่ใน HTML5?

HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น


ค่า default ตัวอักษร encoding ของ HTML5 คือ UTF-8.

ตัวอย่าง HTML5 :
                      <!DOCTYPE html>
                     
                      <html>
                      <head>
                      <meta charset="UTF-8">
                      <title>ชื่อหัวข้อเอกสาร</title>
                      </head>
                      
                      <body>
                        เนื้อหาข้อมูลเว็บไซด์ของท่าน......
                      </body>
                      
                      </html> 
                      

รูปแบบการประกาศ DOCTYPE HTML5 และ DOCTYPE HTML เวอร์ชั่นเก่า

DOCTYPE HTML5 :
                      <!DOCTYPE html>
                      
DOCTYPE HTML เวอร์ชั่นเก่า :
                      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
                      

HTML5 มี Elements ใหม่ ๆ อะไรบ้าง

Semantic elements <header>, <footer>, <article>, and <section>.

Attributes of form elements number, date, time, calendar, and range

Graphic elements <svg> and <canvas>

Multimedia elements <audio> and <video>

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!