ความรู้เกี่ยวกับ CSS

0 0 0

ภาษา CSS

CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับปรับแต่งเว็บเพจ

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets หรือเรียกอีกอย่างว่า Style Sheets

CSS เป็นภาษาที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผล ปรับตกแต่งแต่ง จัดโครงสร้างเอกสาร เว็บเพจ หรือ จัดรูปแบบ project ของนักพัฒนาเว็บไซด์ โดย CSS มีรูปแบบการเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

1. Inline Style Sheet
2. Embed Style Sheet
3. External Style Sheet

*หมายเหตุ ผมขอแนะนำสำหรับนักพัฒนาให้เขียน CSS ในรูปแบบที่ 3 คือ External Style Sheet เพราะง่ายต่อการควบคุมการแสดงผล และที่สำคัญยังมีผลต่อการให้คะแนนการจัดอันดับ (ranking) ของทาง Google อีกด้วย

 

ตัวอย่าง CSS :

  
body {
  background-color:#fff; 
  color:#000; 
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
  margin:0 auto;
}
h1 {
  font-size:22px;
  color: #fff;
}
p {
  font-size: 20px;
  line-height:24px;
} 
  

Learn css

READY TO DO WEB SITE?

Contact us for a free consultation

Hey, I'am ready to help you!